Nền văn hóa Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử, gắn liền với biết bao nhiêu thăng trầm, biến cố dựng nước và giữ nước của ông cha. Bởi vậy mà người Việt luôn tự hào về nền văn hóa của mình.

 Sức sống bất diệt của nền văn hóa Việt Nam

Việt Nam là cửa ngõ của Đông Nam Á, là con đường giao thương từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương nên luôn bị các nước lớn nhòm ngó xâm lược. Có thể thấy trong tiến trình lịch sử Việt Nam, không biết bao nhiều lần Việt Nam bị Trung Quốc xâm lược, và có một thời kì dài gần 1.000 năm Bắc thuộc. Trung Quốc sử dụng chính sách đồng hóa để biến Việt Nam thực sự trở thành một phần của Trung Quốc trong đó có chính sách đồng hóa về văn hóa. Nhưng với sức sống mãnh liệt, văn hóa Việt Nam không hề tiêu biến đi mà vẫn hiện diện trong mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi làng quê. Các phong tục tập quán, những truyền thống sinh hoạt, các giá trị văn hóa vẫn được bảo lưu từ đời này sang đời khác.

Bản đồ Việt Nam

Cho đến khi Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, các yếu tố văn hóa phương Tây được du nhập vào Việt Nam, một lần nữa văn hóa Việt Nam lại tỏ rõ sức sống bất diệt ở việc giao lưu, tiếp biến văn hóa. Những yếu tố văn hóa phù hợp được tiếp thu kết hợp với văn hóa truyền thống tạo nên giai đoạn văn hóa Việt Nam hiện đại. Ngày nay, trước xu hướng toàn cầu hóa, chính nhờ sức sống bất diệt của nền văn hóa Việt Nam mà chúng ta ngày nay luôn tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam không lẫn với bất cứ nền văn hóa nào trên thế giới.

Văn hóa truyền thống vẫn được bảo tồn và phát triển

Đặc trưng nền văn hóa Việt Nam

Đặc trưng nền văn hóa Việt Nam chính là những giá trị đã được hun đúc và trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt mấy nghìn năm lịch sử. Đây cũng là điều khiến người Việt tự hào:

- Chủ nghĩa yêu nước, anh hùng: đây là giá trị nổi bật xuyên suốt các thời kỳ lịch sử văn hóa dân tộc, gắn liền với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam.

- Chủ nghĩa nhân đạo: Người Việt Nam rất coi trọng giá trị nhân cách con người đặc biệt là lòng thương người và vị nghĩa cho nên người Việt Nam cư xử luôn hợp tình hợp lý.

- Tinh thần dân tộc: có vai trò chủ yếu trong việc bảo vệ dân tộc khỏi bị họa diệt vong, giữ được bản sắc văn hóa dân tộc riêng mặc chính sách đồng hóa trước đây và sự du nhập văn hóa phương tây hiện nay.

Tinh thần dân tộc luôn được đề cao trong thời đại mới

- Tinh thần lao động sáng tạo: người Việt Nam rất cần cù và thông minh, trong quá trình lao động, người Việt đã sáng tạo ra các công cụ để làm ra những sản phẩm tinh xảo và ích dụng.

- Tinh thần lạc quan yêu đời: Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng người Việt luôn yêu đời, tin ở tương lai, từ đó giúp cho người Việt rèn luyện ý chí kiên cường trong lao động, trong cuộc chiến đấu chống thiên nhiên và kẻ thù.

Bởi những đặc điểm lịch sử và đặc trưng trên mà người Việt luôn tự hào về nền văn hóa của mình.