Đặc trưng của văn hóa là phạm trù luôn vận động, phát triển cùng với sự biến đổi của điều kiện tự nhiên và sự phát triển của xã hội loài người. Nó cũng là điểm làm nên sự khác biệt về nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu những đặc trưng của văn hóa Việt Nam:

Điều kiện hình thành những đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam

Việt Nam là vùng thiên nhiên phong phú, thống nhất nhưng đa dạng, điều này tạo nên nền văn hóa đa dạng trong sự thống nhất. Trong lịch sử, văn hóa Việt Nam cũng tiếp xúc và tiếp thu các nhân tố ngoại sinh từ Ấn Độ, Trung Quốc, phương Tây.

Vị trí của Việt Nam trên bản đồ

Nền văn minh Đại Việt là 1 trong 34 nền văn minh đầu tiên của nhân loại và được tạo ra ở vùng lúa nước sông Hồng cách đây hơn bốn nghìn năm, được tôi luyện trọng hai nghìn năm chống và đối thoại với Trung Quốc. Giai đoạn này có sự tiếp biến văn hóa thành công. Văn hóa Việt Nam còn có sự tiếp biến với văn hóa phương Tây hơn 400 năm dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên nền văn hóa Việt Nam vẫn giữ được bản sắc riêng.

Nét văn hóa truyền thống rất riêng của người Việt

Như vậy, văn hóa Việt Nam vừa mang những nét đặc trưng phổ biến của văn hóa nói chung, vừa có những đặc trưng riêng biệt. Những đặc trưng riêng biệt này được hình thành, hun đúc, phát triển từ điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, chính trị - kinh tế - xã hội của Việt Nam hơn bốn nghìn năm qua.

Những đặc trưng của văn hóa Việt Nam

Những đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam thể hiện ở 5 đặc trưng sau:

- Tính cộng đồng làng xã: đặc trưng này thể hiện ở các phẩm chất: tính đoàn kết; tính tập thể; tính dân chủ; tính trọng thể diện; tình yêu quê hương, làng xóm; lòng biết ơn.

- Tính trọng âm: được thể hiện ở các phẩm chất: tính ưa ổn định; tính hiền hòa, bao dung; tính trọng tình, đa cảm; thiên hướng thơ ca; sức chịu đựng, nhẫn nhịn; lòng hiếu khách.

Lễ hội truyền thống vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay

- Tính ưa hài hòa: được thể hiện ở các phẩm chất: tính mực thước; tính ung dung; tính vui vẻ, lạc quan; tính thực tế.

- Tính kết hợp: được thể hiện ở hai khả năng: khả năng bao quát tốt; khả năng quan hệ tốt.

- Tính linh hoạt: thể hiện ở các phẩm chất: khả năng thích nghi cao; tính sáng tạo.

Trong thời hiện đại ngày nay, những đặc trưng của văn hóa Việt Nam trên vẫn sẽ được bảo tồn và theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn.